Cách Viết Hoa Trong Tiếng Việt

Đôi khi trong đời người ta, viết văn chỉ vì nhu cầu thôi thúc chứ thực ra nhà văn chưa chắc đã nắm vững một số kỹ thuật hoặc nguyên tắc viết văn. Ngay chính bản thân tôi cũng rơi vào trường hợp như vậy. Ðiều này cũng dễ hiểu vì tôi không tốt nghiệp hoặc chưa theo học một truờng hoặc một lớp dạy viết văn nào. Mặc dầu tôi đã trải qua sáu năm đại học nhưng ở đại học người ta không chấm điểm theo nghệ thuật viết văn mà chấm điểm theo nội dung bài vở. Cho nên khi khởi đầu viết tác phẩm Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ năm 1987 thì kỹ thuật viết văn của tôi như nguyên tắc viết hoa, cách chấm câu v.v.. hoàn toàn là của Lớp Ðệ Thất, Ðệ Lục với lời dạy của thầy, cô trong môn Việt Văn rất đơn sơ mà tôi chỉ còn nhớ lõm bõm. Sau mười năm sống ở Mỹ tức khoảng năm 1995 và sau khi đã làm việc trong các trường học, theo dõi các bài giảng dạy viết văn của học sinh Mỹ, đọc các sách biên khảo về văn chương Hoa Kỳ tôi mới bắt đầu hiểu một số vấn đề như sau:

I. Quy tắc viết hoa

Trước khi nói về nguyên tắc viết hoa trong văn chương Hoa Kỳ chúng ta thử tìm hiểu xem nguyên tắc viết hoa của văn chương Việt Nam như thế nào. Theo tôi, khi tổ tiên chúng ta còn xử dụng tiếng Hán để làm văn tự thì chắc chắn không có quy tắc viết hoa. Khi chữ quốc ngữ được sáng tạo thì quy tắc viết hoa của chúng ta đã được mô phỏng hoặc bắt chước theo lối viết hoa của văn chương Pháp. Thế nhưng quy tắc mà chúng ta ứng dụng hoặc bắt chước lại hỗn loạn và không thống nhất. Tôi không hiểu lỗi này do cha ông chúng ta không có một Hàn Lâm Viện để đặt một quy tắc thống nhất hoặc giả đây là lỗi của nhà văn, nhà xuất bản, của ban biên tập, của người sắp chữ (sau này là người đánh máy)? Riêng bản thân tôi, cho mãi tới năm 2000 – tức là sau 15 năm viết văn tôi mới chính thức tuân thủ lối viết hoa thống nhất theo văn chương Hoa Kỳ. Ðiều này qúy vị độc giả có thể nhận thấy trong cuốn Ký Sự 15 Năm xuất bản năm 2000. Chứ còn năm tác phẩm về trước, lối viết hoa của tôi hoàn toàn không thống nhất và hết sức lộn xộn. Sau đây là lối viết hoa trong văn chương Việt Nam theo thứ tự thời gian mà tôi đưa ra như những điển hình.

Viết hoa theo Việt Nam Tự Ðiển Khai Trí Tiến Ðức (1931):

Chỉ viết hoa chữ đầu, chữ sau không viết hoa và có gạch nối giữa các chữ. Thí dụ:

Kinh-dương-vương

Hà-nội, Hà-nam, Hà-tĩnh, Giáo-sư, Giáo-sĩ, Hương-giang, Nga-la-tư, Thái-bình-dương

Thế nhưng: A-di-đà-Phật (chữ Phật cuối cùng lại viết hoa)

Lối viết hoa không thống nhất trong Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng:

Tên người: Viết hoa cả họ, tên và chữ lót theo văn chương Mỹ nhưng vẫn có gạch nối theo lối cũ. Thí dụ: Dương-Huy, Nguyễn-Thiết-Thanh, Nguyễn-Yên. Thế nhưng ở một chỗ khác lại viết: Dương-thị-Mai (chữ thị không viết hoa)

Tước hiệu, chức vụ: Thường không viết hoa và rất lộn xộn. Thí dụ:

cụ tú Ninh-Bắc, cụ tú Lãm, ông hàn Thanh

nhưng ở một chỗ khác lại viết Bà Cán, ông Tham Lộc

(Tham ở đây là một tước vị lại viết hoa)

Ðịa danh, dinh thự, công viên, thành phố, trường học:

Khái Hưng chỉ viết hoa chữ đầu và vẫn có gạch nối theo lối cũ. Thí dụ:

Phúc-yên, Hà-nội, chùa Bách-môn

Thế nhưng ở những chỗ khác tất cả lại viết hoa. Thí dụ:

Thạch-Lỗi, Quan-Thánh, Phú-Thọ, Trù-Mật, Ninh-Bắc, Nam-Ðịnh, Gia-Lâm

Các con đường, con sông Khái Hưng viết hoa cũng không thống nhất: Thí dụ:

đường Quan-Thánh (Quan Thánh viết hoa)

Sông Tô-lịch (sông lại viết hoa, lịch lại không viết hoa)

Ngày, tháng Khái Hưng không viết hoa. Thí dụ: thứ bảy

Lối viết hoa của Nhất Linh trong Bướm Trắng:

Về địa danh, Nhất Linh chỉ viết hoa chữ đầu và có gạch nối theo lối cũ. Thí dụ:

Sầm-sơn, Hà-nội, Khâm-thiên, Chợ-lớn

Thế nhưng Sài Gòn có chỗ lại viết:

Sài gòn (không gạch nối)

Sài-gòn (có gạch nối)

Nhật bản (không gạch nối)

Về tên người Nhất Linh viết hoa theo lối Mỹ. Thí dụ:

Bác-sĩ Trần Ðình Chuyên (không gạch nối, chữ lót viết hoa)

Nhưng ở một chỗ khác lại viết: Vũ-đình-Trương (có gạch nối và chữ lót lại không viết hoa)

Lối viết hoa không thống nhất của Thanh Tịnh trong Quê Mẹ:

Các địa danh chỉ viết hoa chữ đầu và có gạch nối.

Thí dụ:

phá Tam-giang, trường Mỹ-lý, Trung-kỳ, Hà-nội

Thế nhưng ở một chỗ khác lại viết:

Trường Mỹ-lý (trường viết hoa mà không phải ở đầu câu)

làng Hòa ấp (lại không có gạch nối)

chùa Ðồng Tâm (chữ tâm lại viết hoa và không có gạch nối)

Chức vụ chỉ viết hoa chữ đầu. Thí dụ: Hương-thơ

Thế nhưng ở những chỗ khác lại viết:

ông đốc (đốc không viết hoa)

ông Huyện Phong (hai chữ sau lại viết hoa)

Miếu Thần Ðá (tất cả lại viết hoa)

miễu Thánh (chữ miễu không viết hoa)

Các tên người đều viết hoa theo lối Mỹ nhưng có gạch nối. Thí dụ:

Hoàng-Thiên-Y, Khổng-Tử, Lý-Tịnh, Na-Tra

Nhưng ở một chỗ khác lại viết:

Lê Bá Xuân (không gạch nối)

Lối viết hoa không thống nhất của Hoàng Văn Chí:

Về tên các quốc gia: Viết hoa theo lối Mỹ nhưng vẫn có gạch nối. Thí dụ:

Việt-Nam, Ðông-Nam-Á, Ðông-Dương, Hòa-Lan

Nhưng ở nhiều chỗ khác chỉ viết hoa chữ đầu:

Hoa-kỳ, Thái-lan, Ấn-độ, Trung-cộng, Tây-tạng,

Tên các nhân vật: Có lúc viết hoa theo lối Mỹ nhưng vẫn có gạch nối. Thí dụ:

Khuyển-Dưỡng-Nghị, Tôn-Văn, Vương-Dương-Minh

Thế nhưng ở những chỗ khác lại viết:

Phan-đình-Phùng, Tôn-thất-Thuyết (chữ lót không viết hoa)

Nhóm, hội đoàn, đoàn thể: Viết hoa không thống nhất, chỗ có gạch nối, chỗ không. Thí dụ:

Phong trào Cần-Vương

Phong trào Ðông Du (không gạch nối)

Phong trào Văn-Thân

phong trào cộng sản (cả bốn chữ lại không viết hoa)

Các địa danh viết hoa cũng không thống nhất.

Thí dụ:

Thượng-Hải, Hồng-Kông, Trà-Lùng, Hàng-Bông, Làng Cổ-Am, Yên-Báy, Hải-Phòng

Thế nhưng ở những chỗ khác lại chỉ viết hoa chữ đầu mà thôi. Thí dụ:

Hà-nội, Quảng-châu, Quảng-nam, Lạng-sơn, Dương-, Nam-đàn v.v…

Lối viết hoa của Duyên Anh trong Về Yêu Hoa Cúc (1970):

Ðại lược về tên người, địa danh, tên trường học, tước hiệu Duyên Anh viết hoa theo lối Mỹ và bỏ gạch nối. Thí dụ:

Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Mai Thảo, Nguyên Sa, Ðinh Hùng, Hàn Mặc Tử

Ðại Học Văn Khoa, Ðà Lạt, Hà Nội, Mỹ Tho

Thế nhưng còn hai chữ Sài Gòn thì Duyên Anh có lúc viết Sài-gòn (có gạch nối, chữ gòn không viết hoa), rồi có lúc lại viết Sài gòn (không gạch nối)

Tên các tờ báo, tạp chí lối viết hoa cũng không thống nhất. Thí dụ:

nhật báo Ðồng Nai, tuần báo Kịch Ảnh

tức là các chữ nhật báo, tuần báo không viết hoa)

thế nhưng lại viết: Ðông Dương Tạp Chí (tạp chí lại viết hoa)

Các tác phẩm văn chương chỉ viết hoa chữ đầu, chữ sau không viết hoa (tức theo lối cũ). Thí dụ:

Ngày về, Lạnh lùng, Chân trời cũ

Nhưng ở chỗ khác lại viết Tiêu Sơn Tráng Sĩ (tất cả đều viết hoa)

Lối viết hoa không thống nhất của Hoàng Khởi Phong trong Người Trăm Năm Cũ (1993):

Hoàng Khởi Phong là cựu chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp Chí Văn Học trong khoảng thời gian từ 1989-1990. Dĩ nhiên với chức năng này ông phải đọc lại và coi lại rất nhiều bài viết thế nhưng lối viết hoa của ông cũng không thống nhất – điển hình qua tác phẩm Người Trăm Năm Cũ.

Các tước vị hoặc ngôi thứ trong gia đình đều viết hoa như:

Ðề Thám, Cai Kinh, Cả Huỳnh, Cả Tuyển, Tổng đốc Lê Hoan…

Thế nhưng ở nhiều chỗ khác, các tước vị lại không viết hoa:

Thí dụ: vua Hàm Nghi, tướng Voyron, quan ba Lambert…

Các điạ danh, cách viết hoa cũng không thống nhất:

Thí dụ: Phủ Lạng Thương, tỉnh Hà Ðông, huyện Nhã Nam

(Phủ, huyện, tỉnh đều là đơn vị hành chánh thế mà phủ viết hoa còn tỉnhhuyện lại không viết hoa).

Các biến cố lịch sử đáng lý phải viết hoa lại không viết hoa.

Thí dụ: Cuộc khởi nghiã Yên Thế, chiến khu Yên Thế. Ðáng lý phải viết: Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế, Chiến Khu Yên Thế.

Lối viết hoa không thống nhất của Tạ Chí Ðại Trường trong Tạp Chí Văn Học năm 2000:

Tạ Chí Ðại Trường là cây viết chủ lực cho Tạp Chí Văn Học sức học rất uyên bác nhưng cũng lại không để ý đến quy tắc viết hoa. Thí dụ:

Công Giáo (tất cả đều viết hoa)

Thế nhưng ở chỗ khác lại viết: Tam giáo (chữ giáo không viết hoa)

Tự Ðức Dụ: Ðáng lý viết hoa lại không viết hoa.

truờng Bảo hoä (chữ hộ không viết hoa) nhưng lại viết trường Chu Văn An (chữ an lại viết hoa)

Hồng vệ binh maxít phương Ðông: (chữ phương không viết hoa). Thế nhưng ở một chỗ khác lại viết:

Văn Minh Tây Phương (chữ phương lại viết hoa)

Hồng quân Trung Quốc (chữ quân đáng lý viết hoa lại không viết hoa)

Cộng hòa Ðại Hàn (chữ hòa đáng lý viết hoa lại không viết hoa)

Phong trào Không liên kết Thế giới thưù Ba: Các chữ trào, liên kết, giới, thứ – đáng lý phải viết hoa lại không viết hoa.

Lối viết hoa của Nguyễn Hưng Quốc trong Tạp Chí Văn Học năm 2000

Nguyễn Hưng Quốc là cây viết chủ lực cho Tạp Chí Văn Học. Là một nhà bình luận văn học rất kỹ lưỡng thế nhưng Nguyễn Hưng Quốc cũng không chú ý đến quy luật viết hoa.

Tên các tác phẩm đều viết hoa như:

Truyện Kiều

Thơ Mới của Hoài Thanh

Thế nhưng ở một chỗ khác lại viết:

thơ Nguyễn Công Trứ (chữ thơ không viết hoa)

Các tên nhóm, hội đoàn đều viết hoa như:

Nhóm Sáng Tạo (chữ nhóm viết hoa)

trường phái Phê Bình Mới (đáng lẽ chữ trường phái cũng phải viết hoa)

Rồi ở một chỗ khác lại viết:

nhóm Ngôn ngữ học tại Moscow (đáng lý phải viết: Nhóm Ngôn Ngữ Học tại Moscow

II. Quy tắc viết hoa trong văn chương Hoa Kỳ

Ðây là quy tắc thống nhất được áp dụng ở khắp mọi nơi. Ít khi thấy nhà văn, nhà thơ, nhà báo Hoa Kỳ vi phạm quy tắc này. Nguyên do chính là vì xã hội của họ đã ổn định cả hai trăm năm nay, việc gì cũng đã trở thành quy củ, nề nếp, có trường ốc. Ngoài ra tờ báo nào, nhà xuất bản nào cũng có một ban biên tập chịu trách nhiệm về vấn đề này chứ không “tự biên tự diễn, tự đánh máy, tự in, tự sáng chế” như chúng ta. Giới thiệu quy tắc viết hoa trong văn chương Hoa Kỳ ở đây không có nghĩa là cái gì của Mỹ cũng nhất. Quy tắc nào cũng tốt cả nhưng với điều kiện phải thống nhất. Không thể ở đầu trang viết: Phong trào Ðông du rồi ở cuối sách lại viết Phong Trào Ðông Du. Nếu cứ tiếp tục viết lộn xộn như thế này thì con cháu chúng ta cũng sẽ tiếp tục thừa kế cái lộn xộn đó và hậu quả là cả ngàn năm sau nền văn chương Việt Nam vẫn cứ tiếp tục lộn xộn làm người ngoại quốc điên đầu khi nghiên cứu văn chương Việt Nam. Sau đây là quy tắc viết hoa trong văn chương Hoa Kỳ:

1) Tên người:

Thí dụ: Bà Trưng, Bà Triệu, Bà Lê Chân, Ông Tô Hiến Thành, Ông Cao Bá Quát, Ông Tôn Thất Thuyết, Bà Ðoàn Thị Ðiểm, Ông Ðặng Trần Côn, Cô Nguyễn Thị Giang, Cô Bắc.

2) Các con vật mình nuôi và thương mến (pet):

Con Vàng, Con Vện, Con Loulou, Con Cún, Con Bống

3) Các chức vụ, tước hiệu và các chữ tắt của tên:

Thí dụ: Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sử Gia Lê Văn Hưu, Chúa Sãi, Chúa Trịnh, Bà Huyện Thanh Quan, Ðô Ðốc Tuyết, Cai Tổng Vàng, Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn, Giáo Sư Nguyễn C. Hách, GS Phạm B. Tâm, Ðại Sứ Cabot Lodge, Tiến Sĩ Kissinger, Tổng Thống Roosevelt.

4) Ngôi thứ trong gia đình:

Thí dụ: Cô Bảy, Bác Ba, Bà Cả Tề, Thím Năm, Cô Ba Bến Tre, Cô Năm Phỉ, Út Trà Ôn.

5) Ðịa danh, dinh thự, công viên, thành phố, quận:

Thí dụ: Thành Phố Ðà Lạt, Dinh Ðộc Lập, Phủ Thủ Hiến, Phủ Thủ Tướng, Tòa Thị Chính Nha Trang, Công Viên Tao Ðàn, Vườn Hoa Con Cóc, Vườn Hoa Chéo, Quận Gò Vấp, Quận Châu Thành Mỹ Tho, Xã An Hội…

5) Bến, cảng, phi trường:

Thí dụ: Phi Trường Tân Sơn Nhất, Ga Hàng Cỏ, Bến Vân Ðồn, Bến Sáu Kho, Bến Ðò Bính, Bến Ðò Lèn, Cảng Hải Phòng

6) Ðường:

Thí dụ: Ðường Trần Hưng Ðạo, Xa Lộ Biên Hòa, Quốc Lộ 1, Liên Tỉnh Lộ 7, Hương Lộ 8…

7) Chợ:

Thí dụ: Chợ Bến Thành, Chợ Ðồng Xuân, Chợ Tân Ðịnh, Chợ Bà Chiểu, Chợ Lớn, Chợ Huyệïn Thanh Vân…

8) Núi, đèo, cửa ải:

Thí dụ: Núi Hoàng Liên Sơn, Núi Sam, Núi Ba Vì, Núi Ngũ Hành, Núi Ông Voi, Núi Ngự, Ðèo Hải Vân, Ðèo Cả, Ải Nam Quan…

9) Sông, thác, hồ, suối:

Thí dụ: Sông Hồng, Sông Mã, Sông Chu, Sông Hương, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Than Thở, Hồ Ba Bể, Thác Bản Giốc, Suối Giải Oan…

10) Vịnh, biển, đảo:

Thí dụ: Vịnh Hạ Long, Vịnh Cam Ranh, Rạch Cái Cối, Vũng Rô, Quần Ðảo Hoàng Sa, Quần Ðảo Trường Sa, Ðảo Tây Sa, Côn Ðảo, Hòn Bà, Hòn Chồng, Hòn Vọng Phu, Phá Tam Giang.

11) Ngày tháng:

Thí dụ: Tháng Giêng, Thứ Hai, nhưng mùa thu, mùa xuân (các mùa lại không viết hoa)

12) Ngày lễ:

Thí dụ: Lễ Hai Bà Trưng, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Ðán, Tết Ðoan Ngọ, Ngày Thiếu Nhi Toàn Quốc, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền…

13) Nhóm, hội đoàn:

Thí dụ: Nhóm Sáng Tạo, Nhóm Ngàn Lau, Hội Ðua Ngựa Phú Thọ, Hội Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội Ái Hữu Gò Công, Câu Lạc Bộ Lướt Sóng, Môn Phái Vovinam, Môn Phái Thiếu Lâm, Trường Phái Siêu Thực, Trường Phái Dã Thú, Trường Phái Ấn Tượng.

14) Ban nhạc:

Thí dụ: Ban Thăng Long, Ban Tiếng Tơ Ðồng, Ban The Rolling Stone, Ðoàn Cải Lương Hương Mùa Thu, Ðoàn Thoại Kịch Tiếng Chuông Vàng.

15) Báo chí, tựa đề các cuốn sách, thơ, bài báo, vở kịch, bức hoạ, bản nhạc, truyện, cuốn phim và tựa đề của một bài viết (*):

Thí dụ: Nam Phong Tạp Chí, Tạp Chí Bách Khoa, Nhật Báo Người Việt, Ðoạn Tuyệt, Thơ Vũ Hoàng Chương, Truyện Kiều, Kịch Lôi Vũ, Trường Ca Mẹ Việt Nam, Cầu Sông Qwai…

16) Thánh thần và kinh sách:

Thí dụ: Trời, Phật, Chúa, Ðức Thánh Trần, Bà Chúa Liễu Hạnh, Mẹ Âu Cơ, Kinh Kim Cang, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu, Kinh Coran, Kinh Cựu Ước..

17) Miền, vùng của một đất nước (nhưng không phải để chỉ phương hướng). Thí dụ:

Miền Nam, Miền Bắc, Miền Trung, Vùng Cao Nguyên, Miền Tây, Bắc Bình Ðịnh…

18) Các biến cố lịch sử, tài liệu, mốc thời gian:

Thí dụ: Cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ, Ðệ II Thế Chiến,

Thời Kỳ Bắc Thuộc, Thời Kỳ Trịnh – Nguyễn Phân Tranh, Thời Kỳ Phục Hưng, Nhà Hậu Lê, Bình Ngô Ðại Cáo…

19) Ngôn ngữ, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo:

Thí dụ: Anh Ngữ, Pháp Ngữ, Hoa Ngữ, Nhật Ngữ, Việt Ngữ

Thái, Nùng, Kinh, Thượng, Ra-Ðê, Việt v.v…

Việt Tịch, Pháp Tịch, Ấn Tịch…

Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn Ðộ Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo…

20) Tên các con tàu, xe lửa, máy bay hoặc nhãn hiệu xe hơi:

Thí dụ: Tuần Dương Hạm Yết Kiêu, Khu Trục Hạm Vạn Kiếp, Hàng Không Mẫu Hạm Trần Hưng Ðạo…La Dalat, Citroyen, Toyota v.v…

Thiên Lôi (Thunderchief), Con Ma (Phantom)

21) Chữ đầu của câu trích dẫn:

Thí dụ: Trần Bình Trọng dõng dạc nói “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.

(Trích Tuyển Tập 20 Năm Viết Văn xuất bản năm 2004)

(*) Hoàn chỉnh theo góp ý của một độc giả.

Nhận xét về “Cách Viết Hoa Trong Tiếng Việt”

 1. Mai Xuan Nguyen:

  Thua Ong Binh,

  Toi rat vui khi doc bai Luat Viet Hoa nay. Toi da viet mot bai tuong tu dinh dang trong nguyet san cua Hoi Thanh Tin Lanh, nhung toi chua “dam” dang vi so dung cham voi nhieu hoc gia.

  Con vai dieu toi thien nghi ong nen them vao: Thu nhat la tua de cua mot bai. Viet Bao dien tu su dung rat dung khi viet hoa tat ca nhung chu trong cac tua de.

  Thu hai, phai viet hoa tat ca nhung chu viet tac: Thi du: CA thay vi Ca, NATO thay vi Nato, BS thay vi Bs. Viet Bao dien tu pham loi nay rat nhieu.

  Tran trong kinh chao ong.
  Mai Xuan Nguye

 2. Tai Ngo:

  Muc 21: “Ta tha lam quy Nuoc Nam con hon lam vuong dat Bac.” Van de o day la tai sao “Nuoc viet hoa con dat thi khong? Nuoc la tinh tu bo nghia cho Nam va Dat cung la tinh tu bo nghia cho Bac. Xin luu y van de nay.

 3. daovanbinh:

  Kính Ô. Tai Ngo:
  Chúng tôi đã hoàn chỉnh theo đề nghị của ông.
  Đa tạ,
  Đào Văn Bình

 4. [...] Cách Viết Hoa Trong Tiếng Việt [...]

 5. Trong mấy năm qua, tôi có sưu tập vài thông tin về cách viết hoa trong tiếng Việt. Xin gửi đến ông để tham khảo thêm:

  http://budsas.110mb.com/0_tmp/cach_viet_chu_hoa_2.pdf

  Kính

 6. Trần Thị Huệ:

  Tôi muốn biết về cách viết hoa Đại từ nhân xưng , vị dụ: trong gia đình Tôi có 4 người….hoặc Đại từ thay thế cho danh từ riêng, ví dụ: UBND tỉnh Thanh Hóa thì chữ tỉnh viết thường là đúng, nhưng nếu viết UBND Tỉnh (chữ Tỉnh ở đây thay thế cho danh từ riêng Thanh Hóa) thì có cần phải viết hoa hay không.

 7. daovanbinh:

  Kính Bà Trần Thị Huệ:

  Tôi xin góp ý kiến về những gì bà hỏi:

  1) Các đại từ nhân xưng như: tôi, anh, nó, chúng tôi, các anh, chúng nó v.v… trong Việt Ngữ không thấy viết hoa, ngoại trừ trong Anh Ngữ đại từ Tôi (I) viết hoa để cho dễ nhận biết. Nếu viết (i) thì khó nhận biết.

  2) Về quy tắc viết tắt, Miền Nam trước 1975, bây giờ và tại Hoa Kỳ, tất cả các chữ tắt đều viết hoa để cho trang trọng và dễ nhận biết. Ví dụ:

  Việt Nam = VN

  Liên Hiệp Quốc = LHQ

  Hải Quân = HQ; Không Quân = KQ

  Ủy Ban Nhân Dân = UBND

  Khi thêm các chữ tỉnh, thành phố, xã v.v… thì cũng phải viết hoa. Vậy nhận xét của bà là đúng. UBND Tỉnh, UBND Thành phố, UBNX Xã…

  Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bà để bài viết thêm phong phú và chính xác.

  Đào Văn Bình

 8. nguyenthanh:

  Kính thưa bác Đào Văn Bình.
  Đầu tiên cháu xin cảm ơn bác vì bài viết của bác vì nó rất có ích.
  Cháu đang học chuyên về Ngôn ngữ Tiếng Việt. Sau khi cháu đọc bài viết của bác, cháu thấy có nhiều mâu thuẫn giữa những gì cháu học và những gì cháu được đọc ở đây. Cháu xin bác giải thích giúp cháu một vài trường hợp như sau:
  1. Cách viết hoa têm tác tác phẩm: Cháu được học: “Viết hoa chữ đầu trong tổ hợp từ dùng làm tên”. Vd: Người mẹ cầm súng…
  2. Cách viết hoa tên tổ chức, cơ quan, đoàn thể cũng phải tuân theo nguyên tắc trên – Viết hoa chữ đầu trong tổ hợp từ dùng làm tên.
  3. Cách viết tên trường: cháu học là Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học bách khoa Hà Nội
  Như vậy thì cách nào là “chính thống” và được áp dụng thống nhất trong hệ thống văn bản Tiếng Việt ạ???

  Cháu mong sự giải đáp của bác.
  Cháu xin chân thành cảm ơn!!!!

 9. daovanbinh:

  Mến gửi cháu Nguyenthanh,

  Bài viết của chú trình bày tất cả các lối viết hoa trong văn chương Việt Nam theo thứ tự thời gian và cách viết hoa trong văn chương Hoa Kỳ. Hai cách viết hoa này hoàn toàn khác nhau. Lối viết hoa trong văn chương hiện tại của Việt Nam ảnh hưởng bởi lối viết hoa của văn chương Pháp chỉ viết hoa chữ đầu.

  Ví dụ: Tên của các tác phẩm như: Người mẹ cầm súng…, Đoạn tuyệt, Nửa chừng xuân, Trống mái v.v…Trường đại học sư phạm thành phố Hà nội, quần đảo Trường sa, quần đảo Hoàng sa, đảo Cát bà, vịnh Cam ranh, sông Hồng, sông Mã, sông Cửu long…

  Trong khi đó, trong văn chương Hoa Kỳ lại viết như sau: Người Mẹ Cầm Súng, Đoạn Tuyệt, Nửa Chừng Xuân, Trống Mái v.v… Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hà Nội, Quần Đảo Trường Sa, Quần Đảo Hoàng Sa, Đảo Cát Bà, Vịnh Cam Ranh, Sông Hồng, Sông Mã, Sông Cửu Long…

  Trong bài viết bác có nói “Lối viết hoa nào cũng tốt nhưng phải thống nhất.” Dĩ nhiên quy định một lối viết hoa cho văn chương của một quốc gia cần có hàn lâm viện quyết định, sau đó thống nhất dạy trong các trường học. Các cơ sở chính quyền phải là người tuân thủ quy tắc trước nhất. Không thể trong văn chương dạy học trò thì viết một cách, còn văn thư của chính phủ thì viết một cách, báo chí viết một cách. Ở Hoa Kỳ không bao giờ có chuyện đó bởi vì họ có thời gian dài ổn định và hòa bình để xây dựng một nền giáo dục, văn chương gần như là “đỉnh cao” của thế giới. Cái gì cũng quy củ, nề nếp và được mọi người tuân thủ và rất đáng ngưỡng mộ. Còn mình thì cứ lộn xộn hoài.

  Cám ơn cháu đã đóng góp ý kiến để bài viết của chú thêm đầy đủ.

  Đào Văn Bình

 10. Paul Phan:

  Thưa Ông (ông) Đào Văn Bình,

  Tôi thật vui khi đọc được bài viết này và cũng có vài thắc mắc muốn hỏi ông để được sáng tỏ hơn, xin ông vui lòng giúp cho.

  1. Khi tôi viết rằng: “Kính thưa Ông Đào Văn Bình” hay là “Kính thưa ông Đào Văn Binh” thì tôi nên viết cách nào đúng theo quy tắc viết hoa.? Tôi có nên viết hoa chữ ông hay không?

  2. Chữ Ông Bà, Gia Đình, Gia Quyến, và Năm Mới theo như cách viết dưới đây có đúng theo quy viết hoa không?

  Trước hết, cho tôi kính gởi lời hỏi thăm sức khỏe Ông Bà. Mắt Ông có phần nào tốt hơn không? Sức khỏe của Bà như thế nào?
  Thay cho Gia Đình chân thành kính chúc Ông Bà cùng Gia Quyến một Năm Mới Nhâm Thìn thật tốt đẹp…

  Trân trọng cảm ơn và kính chào,
  Paul Phan

 11. cho cháu hỏi là tên khóa học của bên cháu viết như thế nào là đúng ạ:
  vd: ” Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục Hiệu quả” hay ” Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục hiệu quả” ạ?
  cháu cảm ơn ơn bác nhiều

 12. chau nguyen:

  tên các chất hóa học có viết hoa không? ví dụ Formalin, Ether.. Sắt, đồng, chì. bạc, vàng…

 13. mymy:

  Kính thưa bác con có điều muốn hỏi,
  đia chỉ nhà trong văn bản pháp luật viết cách nào cho đúng( vd 24C đườnh Bùi Thị Xuân, phường 05, quận 01, Tp.HCM) không biết như vậy có đứng không Bác, em biết chính tả mình không giỏi cho lắm, nhưng em còn nhớ lúc nhỏ cô dạy sau các dấu chấm và là danh từ riêng thì mới viết hoa phải không bác

 14. nghia78ttt:

  Cho mình hỏi chữ bên và chữ hợp trong câu sau viết hoa có đúng?
  - Số tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng hợp tác sẽ hoàn trả lại cho Bên B

 15. hoangbk2003:

  Thưa ông,
  Cháu thấy ở danh sách các giáo sư trường cũ ở Sài gòn có điểm này mà chưa hiểu vì sao:
  - Tên đệm của giáo sư nào là “văn” hay “thị” thì chữ ấy không viết hoa, ví dụ: Phạm văn Lập, Trương thị Mai.
  - Tên đệm của giáo sư nào không phải là “văn” hay “thị” thì lại được viết hoa, ví dụ: Nguyễn Cảnh Thành, Vũ Bá Khiêm, Trần Vũ Nam.
  Xin ông giải thích cách viết đó có theo luật nào không ạ.
  Cảm ơn và chúc ông mạnh khỏe.

 16. Nguyen Thi Minh Ngoc:

  Chào chú Đào Văn Bình!
  Cháu là Nguyễn Thị Minh Ngọc, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Công việc của cháu hiện liên quan rất nhiều đến Tiếng Việt và quy tắc viết hoa. Cháu đang nghiên cứu 1 chuyên đề nhỏ về vấn đề này để xây dựng quy chuẩn cho các đồng nghiệp ở đài. Cháu rất muốn được liên hệ với chú để tham khảo thêm tài liệu. Rất mong chú giúp đỡ.
  Email của cháu là: minhngoc506@yahoo.com
  Cảm ơn chú rất nhiều!
  Kính chúc chú sức khỏe!

Lưu nhận xét